Μίσθωση Ακινήτου

Μισθωτήριο συμβόλαιο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο ορίζει τη διάρκεια, το συμφωνηθέν μίσθωμα και τους όρους της μισθωτικής σχέσης. Ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης ορίζεται ελεύθερα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η μίσθωση κατοικίας προστατεύεται από τον νόμο για 3 χρόνια. Η διάρκεια της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο μισθωτήριο, είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη.

Λήξη μισθίου

Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το προκαθορισμένο διάστημα, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

Ενοίκιο

Καταβάλλεται συνήθως μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα, στον ίδιο τον εκμισθωτή ή σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτός θα υποδείξει. Η χειρόγραφη απόδειξη ή το καταθετήριο της τράπεζας αποτελεί αποδεικτικό πληρωμής ενοικίου.

Εγγύηση

Το ποσό της εγγύησης ορίζεται συνήθως σε 1-2 μισθώματα. Απαγορεύεται η καταβολή εγγύησης να είναι μεγαλύτερη από δύο ενοίκια. Καταβάλλεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου και επιστρέφεται άτοκα από τον εκμισθωτή στο τέλος της μίσθωσης, αφού διαπιστωθεί πως δεν υπάρχουν εκκρεμείς λογαριασμοί (π.χ. κοινόχρηστα) ή ζημιές πέραν της φθοράς της συνήθους χρήσης

Τι πιστοποιητικά χρειάζεται για να νοικιάσω το σπίτι μου

 

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί ένας ιδιοκτήτης και ένας ενοικιαστής για την έναρξη μιας μίσθωσης κατοικίας είναι τα εξής:

1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης (υπογεγραμμένο και από τους δύο)
2. Ενεργειακό Πιστοποιητικής Απόδοσης (που πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης)
3. Αστυνομική Ταυτότητα ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
4. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
5. Δήλωση μίσθωσης στο Taxisnet από τον ιδιοκτήτη και αποδοχή του ενοικιαστή (εντός 30 ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού)