Εμπορική Μίσθωση " Διάρκεια και Υποχρεώσεις Εκμισθωτή και Μισθωτή σύμφωνα με το νόμο"

Σύμφωνα με το νόμο, μισθώσεις συναφθείσες μέχρι τις 28.2.2014 έχουν ελάχιστη διάρκεια δώδεκα ετών, ακόμα και αν έχουν συμφωνηθεί αορίστου ή βραχύτερου χρόνου. Για τις μισθώσεις αυτές ίσχυε ότι αν περνούσε η δωδεκαετία, ο εκμσιθωτής - ιδιοκτήτης θα έπρεπε εντός 9 μηνών να ασκήσει αγωγή απόδοσης μισθίου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής είχε δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας του μισθίου, ίσης με 24 μισθώματα. Αν δεν ασκούσε ο εκμισθωτής αγωγή απόδοσης, η μίσθωση ίσχυε για 4 ακόμη έτη, συνολικά 16, και μετά την παρέλευσή τους γινόταν αορίστου χρονου, δυνάμενη να καταγγελθεί αζημίως από οποιοδήποτε από τα μέρη με καταγγελία.  

Ο μισθωτής όμως έχει δικαίωμα μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα δε τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα. Ουσιαστικά μπορεί να αποχωρήσει με την καταγγελία, καταβάλοντας 4 μισθώματα.

Ο πρόσφατος ν. 4242/2014 όρισε ότι μισθώσεις που είχαν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν τις 28.2.2014, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν είχαν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, θα διέπονται από τις διατάξεις του νέου ν. 4242/2014 για τη λήξη της μίσθωσης.

Για τις παλαιές μισθώσεις ισχύει το παλαιό καθεστώς 12ετίας.

Σχετικά άρθρα